תקנון החנות


1. כללי

1.1 ברוכים הבאים לחנות האינטרנטית של רותם בטיחות בע"מ (להלן: "האתר"), השימוש באתר ובתכנים המוצגים בו מוצע לשימושך האישי ולפיכך הנך מתבקש לקרוא בקפידה את תנאי התקנון במלואם, ולהתעדכן בתקנון האתר מעת לעת, הואיל ועצם שימושך או של כל גוף הגולש ו/או צופה ו/או עושה שימוש בכל דרך אחרת, במישרין או בעקיפין באתר, לרבות בכל תוכן ו/או שירות בו (להלן: "המשתמש"/ "הגולש"), מהווים הסכמה מצד המשתמש באתר לתנאי השימוש בו ולנהוג על פיו. אם אינך מסכים לתנאי מתנאיו הנך מתבקש לא לעשות כל שימוש באתר.

1.2 הצוות המקצועי יהיה רשאי להפסיק ו/או לבטל ו/או לשנות ו/או לעדכן את פעילותיו ואת תנאי תקנון זה, וזאת מכל סיבה שהיא ועל פי שיקול דעתו הבלעדי.

1.3 מובהר בזאת, כי השימוש בלשון זכר בתקנון זה, נעשה מטעמי נוחות בלבד ואין בו כדי לפגוע ו/או ליצור אפליה כלשהי.

1.4 האתר נמצא בבעלותה וניהולה של "רותם בטיחות בע"מ" מפארק תעשיות רותם, מישור ימין ד.נ ערבה. ניתן לפנות אלינו בכל שאלה באמצעות הפרטים הללו או בדואר אלקטרוני המצוי לעיל או בכפתור "צור קשר". 


2. הגדרות

בתקנון זה ניתנו למונחים הבאים את הפירושים המופיעים בצידם:

2.1 "האתר" - משמש ערוץ רכישה אלקטרונית  של מוצרי בטיחות  על ידי משתמשים ברחבי מדינת ישראל. www.ppe-store.co.il 

2.2 "החברה" - "רותם בטיחות בע"מ".

2.3 "הצוות המקצועי" – צוות עובדי החברה "רותם בטיחות בע"מ".

2.4 "משתמש"/"גולש" - מי שגולש באתר, בהתאם להוראות תקנון זה ועושה שימוש בו.

2.5 "מידע"/"תכנים" - כל חומר ו/או אודיו ו/או טקסט ו/או וידאו ו/או מידע ו/או תכנים ו/או הצעה ו/או פרסום ו/או פרט ו/או פרטים המוצגים באתר, ובכלל זה במילים, תמונות, ציור, שרטוט, רישום ולרבות אופן עיצובם.


3. תנאי השימוש בתכנים ובמידע

3.1 זכות השימוש באתר ובשירות הינה למשתמש בלבד והינה כפופה לתנאי שימוש אלה. 

3.2 המשתמש רשאי לעשות שימוש באתר לצרכים פרטיים ואישיים או בשם חברות. חל איסור לעשות באתר ו/או בכל חלק ממנו שימוש למטרה שאיננה לצורך אישי או בלתי מסחרי, כמו כן אין להעתיק, להציג בפומבי או להשתמש בתכנים המתפרסמים באתר לכל מטרה שאיננה שימוש אישי ופרטי.

3.3 בכלל זה אין להעתיק, להציג בפומבי או להשתמש בתכנים מתוך האתר באתרי אינטרנט אחרים, בפרסומים אלקטרוניים מכל סוג שהוא, בתוכנות וביישומי מחשב, בטלפוניה ובתקשורת סלולרית, ברדיו, בטלוויזיה, בדפוס או במדיה אחרת כלשהי.

3.4 כל אדם רשאי לבצע פעולה באתר והוא תושב מדינת ישראל בן 18 ומעלה, שאינו פסול דין וכן חברה המאוגדת כדין לפי חוקי מדינת ישראל והרשומה ברשם החברות בישראל.


4. איסור על שימוש בלתי חוקי או אסור 

4.1 השימוש באתר מוגבל לשימוש התואם לכל הוראות חוק או דין חל, לרבות כל דין הנוגע לזכויות כלשהן (ובכלל זה זכויות יוצרים, זכויות פרסום או פרטיות, סודיות וזכויות סימני מסחר) של אחרים.

4.2 אין לאסוף נתונים מאתר "רותם בטיחות בע"מ" באמצעות תוכנות מסוג זחלני רשת (Crawlers, Robots)  וכד' או להפיץ נתונים כאלה ברבים באופן מסחרי או במסגרת מסחרית.

4.3 המשתמש יעשה שימוש באתר, בנתונים ובמידע למטרות חוקיות בלבד. המשתמש מתחייב בזאת להימנע מלהפיץ וירוסים וכל אמצעי טכנולוגי אחר שעלול לפגוע ו/או לשבש את פעילותו התקינה של האתר.

4.4 מבלי לגרוע מכלליות האמור, אין לשנות, לעבד, להעתיק, לשאוב מידע, להתאים, לתרגם, לפצע פעולות של הנדסה חוזרת, לפרק או להרכיב מחדש כל אחד מחלקי הקוד המרכיבים את האתר.

4.5 אין לפגוע בכל דרך בזכויות יוצרים, סימני מסחר, או כל זכות קניינית אחרת אשר מצויה באתר.

4.6 אין להתערב ו/או להפריע לגישת האתר, לשימוש בו ולהנאה ממנו על ידי אחרים, לרבות לפעולות השרת ורשת המחשבים המאפשרים את קיום האתר והשימוש בו.


5. קניין רוחני

5.1 המידע והתכנים הכלולים באתר ובשירותים המוצעים בו, לרבות טקסט, איורים, גרפיקה, צליל, קטעי גרפיקה, יישומי תוכנה, גרפים ותמונות מוגנים בזכויות יוצרים ובזכויות קניין רוחני של "רותם בטיחות בע"מ" בהתאם לחוקי מדינת ישראל.

5.2 נוסף על כך, לא ניתן להשתמש בתוכן, באופן חלקי או כולל, למטרות מסחריות או לשם העתקה, תיקון, שינוי, שעתוק, שידור, הצגה, פרסום, העברה, מכירה, או הפצה בכל דרך או להשכיר ולאחסן את תוכנו של האתר וכל תוכן אחר שהתקבל באמצעותו, באופן חלקי או מלא, זמני או קבוע, בלא הסכמה מפורשת של "רותם בטיחות בע"מ"  שהיא על ידי משתמש כלשהו, ללא ההסכמה מראש ובכתב של החברה.

5.3 הסכם זה מעניק למשתמש, הרשאה להשתמש באתר בהתאם לתנאי השימוש בלבד ומותנה בהתחייבות המשתמש כי לא יבצע או יהיה מעורב בביצוע פעולות המפרות תנאי שימוש אלה, ובפרט בפעולות הגורמות להפרת זכויות קניין רוחני. כל העתקה או הפצה של התוכן המפורט לעיל אסורה ועלולה לגרום לתביעות אזרחיות ופליליות.

5.4 כל המשתמש באתר החנות ובתכניו אינו מעניק זכויות ביחס לכל זכות יוצרים, עיצובים, סימני מסחר וכל קניין רוחני אחר וזכויות מהותיות המתייחסות לתוכן האתר. 


6. הגבלת אחריות

6.1 כל התוכן באתר זה מסופק כמו שהוא, (“as is”) וככל שהוא זמין, (“as available”) ללא אחריות מכל סוג, במפורש או על כל המשתמע מכך. "רותם בטיחות בע"מ"  אינה נותנת כל ערובה באשר לדיוק ולשלמות של כל תוכן הנמסר באמצעות אתר זה ולא ניתן להתאימם לצרכיו של כל אדם ואדם.   

6.2 לא תהיה למשתמש כל טענה, תביעה או דרישה כלפי "רותם בטיחות בע"מ" בגין תכונות של המוצרים, יכולותיהם, מגבלותיהם, דיוקם או התאמתם לצרכיו של המשתמש. השימוש במוצרים ייעשה אפוא על אחריותו הבלעדית והמלאה של המשתמש. 

6.3 "רותם בטיחות בע"מ" אינה מתחייבת שהשימוש באתר לא יופרע, יינתן כסדרו או בלא הפסקות, יהיה נקי מטעויות, יהיה חסין מפני נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים, לרבות בחומרה, בתוכנה ו/או קווי התקשרות לאתר.

6.4 בפרט, "רותם בטיחות בע"מ" אינה נושאת באחריות לדיוקו, עדכניותו ושלמותו של מידע אודות המוצרים באתר. כפי שציינו קודם לכן, מידע זה נמסר לנו מאת הספקים של המוצרים המופיעים באתר ועל אחריותם בלבד. מומלץ להיוועץ באנשי מקצוע מתאימים של החברה, כמו גם בעלון לצרכן המצוי ליד כל מוצר באתר, קודם לרכישתם. 

6.5 בסעיף זה השם "רותם בטיחות בע"מ" מקיף גם את, עובדיה, מנהליה או מי מטעמה של החברה. 

6.6 אחריות על מגוון דגמי המשקפים לפרק זמן של 3 חודשים.


7. מערכת היחסים בין האתר ובין משתמשיו

7.1 הנך מאשר ומסכים ששום השקעה משותפת, שותפות, יחסי עובד מעביד או יחסי שליחות קיימים בינך לבין אתר "רותם בטיחות בע"מ" כתוצאה משימושך בו. המשתמש מסכים שלא יציג עצמו כנציג, סוכן או עובד של האתר, ואנחנו לא נהיה אחראים לכל מצג, מעשה או מחדל מצידו.


8. שיפוי 

8.1 המשתמש מתחייב לשפות את "רותם בטיחות בע"מ" בגין כל נזק, הפסד, אבדן-רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להם, ובכלל זה שכ"ט עו"ד והוצאות משפט, עקב הפרת תנאי תקנון אלו. 


9. שינויים באתר והפסקת השירות 

9.1 "רותם בטיחות בע"מ" רשאים לשנות בכל עת את מבנה האתר הכולל את מראהו, היקפו וזמינותם של השירותים הניתנים בו וכל היבט אחר הכרוך בהם. שינויים כאלה יבוצעו, בין השאר, בהתחשב באופי הדינמי של האינטרנט ובשינויים הטכנולוגיים והאחרים המתרחשים בו.

9.2 שינויים מסוג זה באופן טבעי עלולים להיות כרוכים בתקלות או לעורר בתחילה חוסר נוחות וכיוצא בזה. לא תהיה לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי "רותם בטיחות בע"מ" בגין ביצוע שינויים אלו או תקלות שיתרחשו אגב ביצועם.


10. הרכישה באתר

10.1  חנות האינטרנט "רותם בטיחות בע"מ" מאפשרת רכישה של מוצרי בטיחות שונים בדרך נוחה, קלה ומהירה. עבור כל מוצר המוצע למכירה מוצג תחתו מידע אודות המוצר ולשונית המאפשרת "מידע נוסף" המציגה פרטים נוספים.  בכדי לבצע הזמנה יש תחילה לבחור את המוצרים המבוקשים על ידי הקשה על לשונית "הוסף לסל" ולאחר מכן לגשת לדף "סל הקניות" בו יופיעו פרטי המוצר ומחירו. לתשומת לב המשתמש החברה רשאית לעדכן את דף "סל הקניות" מעת לעת, להוסיף או להחסיר פרטים, להסיר מוצרים שאזלו מן המלאי ו/או לשנות את מחיר המוצר מעת לעת.

10.2 המחיר באתר מוצג במטבע ש"ח, האתר שומר לעצמו את הזכות לשנות, בכל עת, את מחירי הפריטים ו/או השירותים המופיעים באתר ללא כל הודעה מראש. המחיר בו יחויב המשתמש הוא המחיר המופיע באתר במועד ביצוע הרכישה.

10.3 מובהר בזאת, כי התמונות באתר הן להמחשה בלבד, ייתכנו שינויים בין התמונות, לרבות הצבעים המופיעים בתמונות ופרטי המוצרים ובין המוצרים דה פקטו. שינויים אילו נובעים, בין השאר, מן העובדה כי הפריטים מצולמים ומוצגים על גבי מסך מחשב.

10.4 על מנת לבצע רכישה באתר, יש למלא את הפרטים האישיים הנדרשים לקנייה ומשלוח כגון שם, כתובת, כתובת דואר אלקטרוני, מספר טלפון, מספר כרטיס אשראי וכו', ולאחר מכן לאשר את ההזמנה. על מנת שההזמנה תבוצע במהירות וללא תקלות יש להקפיד על מסירת הפרטים הנכונים אחרת לא תוכל החברה להבטיח את ביצוע ההזמנה (להלן: "ביצוע ההזמנה")

10.5 לשימת לב המשתמש, מסירת פרטים כוזבים ביודעין עלולה לעלות כדי עבירה פלילית. נגד מגישי פרטים כוזבים עלולים להינקט צעדים משפטיים אזרחיים ופליליים, לרבות תביעות נזיקין בגין נזקים שיגרמו לחברה עקב שיבוש הפעלת האתר. במעמד ביצוע ההזמנה תבצע החברה בדיקה של פרטי כרטיס האשראי וכן השלמת עסקת הרכישה מותנית גם בכך שהפריטים המבוקשים קיימים במלאי בעת השלמת הליך ההזמנה.

10.6 במקרה של פריט אשר אזל מן המלאי ו/או שישנה בעיה באספקתו, מכל סיבה שהיא, תהיה "רותם בטיחות בע"מ" רשאית להודיע למשתמש על ביטול ההזמנה.

10.7 במקרה כאמור, לא תהיה למשתמש טענה כלשהי כנגד החברה ובעצם ביצוע ההזמנה, מוותר המשתמש על כל טענה כאמור.

10.8 מובהר כי חיוב מבצע הפעולה בגין עלות המוצר הנרכש על ידו, יתבצע באמצעות כרטיס האשראי מיד עם סיום ביצוע ההזמנה.


11. זמינות מוצרים

מוצרים המוזכרים באתר יסופקו על ידי "רותם בטיחות בע"מ", בתנאי שהם מצויים במלאי בעת ביצוע ההזמנה מול הצוות המקצועי. החברה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק, בכל עת וללא הודעה מוקדמת, את מכירתו של מוצר כלשהו ו/או את הצעתו לרכישה על ידה והנכם מוותרים על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בקשר לכך.


12. משלוח וזמן אספקה

12.1 ראה תקנון משלוחים 


13. מדיניות רכישה

13.1 עלות המוצרים וכן משלוחיהם יכולים להשתנות מעת לעת על פי שיקול דעתה הבלעדי של החברה. מחירי המוצרים והמשלוחים הנקובים באתר בעת ביצוע ההזמנה הם המחייבים הזמנות יוצאות במשלוחים בשעות הפעילות של החברה אלא אם כן יצוין אחרת. במקרה ופריט חסר במלאי, יוחלף הוא בפריט שהנו שווה ערך או יתאפשר למשתמש לבטל את העסקה ולקבל את כספו חזרה, לפי בחירתו.


14. אחריות, אבטחה ופרטיות

14.1 "רותם בטיחות בע"מ" תעשה שימוש בפרטים הנמסרים על ידי המשתמש כאמור לעיל בהתאם להוראות החוק, לרבות חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981 והמשתמש נותן הסכמתו לשימוש זה. בהתאם לזאת, החברה ו/או מי מטעמה נוקטים באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר על סודיות המידע. פרטיו האישים של המשתמש (שם, דואר אלקטרוני וכדומה), יישמרו במאגר המידע של החברה. אתר "רותם בטיחות בע"מ" הינו אתר מאובטח, היינו, הנתונים אשר יוזנו למערכת על ידי המשתמש בעת הגלישה ו/או הרכישה, יישארו חסויים ומאובטחים. 

14.2 מובהר כי מאחר ומדובר בביצוע פעולות בסביבה מקוונת, אין באפשרותה של "רותם בטיחות בע"מ" להבטיח חסינות מוחלטת מפני חדירות למחשביה או חשיפת המידע האגור בידי מבצעי פעולות בלתי חוקיות ועל כן, אם יעלה בידי צד שלישי לחדור למידע אשר שמור בידי ו/או להשתמש בו לרעה, לא תהיה למשתמש כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה.

14.3 כמו כן, במקרים הנובעים מכוח עליון, החברה לא תהיה אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר שייגרם למשתמש או למי מטעמו, אם מידע כלשהו שמסר יאבד או יגיע לגורם עוין ו/או יעשה בו שימוש שלא בהרשאה. החברה מתחייבת כי לא תעשה שימוש בפרטי המשתמשים באתר אלא לצרכי תפעול האתר בלבד ועל מנת לאפשר את ביצוע הרכישה באתר.

בסעיף זה "כוח עליון" משמעו: לרבות תקלות מחשב, תקלות במערכת טלפונים או תקלות במערכות תקשורת אחרות, חבלה כלשהי ואירוע בטחוני.

14.4 חרף האמור "רותם בטיחות בע"מ" תהא רשאית להעביר פרטיו האישיים של משתמש לצד שלישי במקרים בהם המשתמש ביצע מעשה או מחדל הפוגעים ו/או העלולים לפגוע בחברה ו/או בצדדים שלישיים כלשהם, המשתמש עשה שימוש בשירותי האתר לביצוע מעשה בלתי חוקי, אם התקבל בידי החברה צו שיפוטי המורה לה למסור את פרטי המשתמש לצד שלישי וכן בכל מחלוקת או הליך משפטי.


15. ביטול עסקת רכישה על ידי "רותם בטיחות בע"מ"

15.1 החברה שומרת לעצמה את הזכות לבטל בכל עת, על פי שיקול דעתה הבלעדי את עסקת הרכישה שביצע המשתמש במקרים המופרטים להלן:

- אם לאחר סיום עסקת הרכישה התגלה כי הפריט אזל מהמלאי.

- אם לא נקלטו במערכת פרטי כרטיס האשראי ופרטיו המלאים של המשתמש.

- בכל מקרה שבו נעשתה פעולה בניגוד לתקנון זה.

- המשתמש ביצע מעשה בלתי חוקי ו/או עבר על הוראות הדין.

- המשתמש מסר בעת ביצוע עסקת הרכישה ו/או לאחר מכן פרטים שגויים.

- המשתמש ביצע מעשה או מחדל שיש בו כדי לפגוע ב"רותם בטיחות בע"מ" ו/או במי מטעמה ו/או בפעילותו התקינה של האתר ו/או בצד ג' אחר כלשהו.

- בכל מקרה אשר בו, מחמת "כח עליון".


16. ביטול עסקה

16.1 על פי חוק הגנת הצרכן, התשמ"א- 1981 (להלן: "חוק הגנת הצרכן"), רוכש רשאי לבטל רכישת מוצר בהודעה בכתב תוך 14 ימים מקבלת המוצר או החשבונית לפי המאוחר ביניהם. הודעה על ביטול העסקה תימסר לחברה בפקס, דוא"ל או דואר. בעת ביטול עסקה שלא עקב פגם או אי-התאמה – החזרת המוצר תעשה על חשבון הלקוח, החברה תשיב למזמין את מלוא הכסף ששולם, למעט דמי ביטול בשיעור 5% או 100 ₪ לפי הנמוך מבניהם. יש להשיב את המוצר בעודו סגור באריזתו המקורית. בעת ביטול עסקה עקב פגם או אי התאמה בין הזמנת המזמין למוצרים שסופקו בפועל – החברה תשיב את מלוא הסכום לצרכן בהתאם לחוק הגנת הצרכן.

השבת התמורה בהתאם לתקנות הגנת הצרכן (ביטול עסקה), התשע"א-2010, תהא במועד ביטול העסקה, ככל וניתן או במועד הקרוב ביותר לכך ולא יאוחר מ-7 ימי עסקים ותיעשה באותו אופן שנעשה בו התשלום.

16.2 "רותם בטיחות בע"מ"  שומרת לעצמה את הזכות לבטל ו/או שלא לתת לאדם כלשהו את הזכות לבצע רכישות בחנות האינטרנט וזאת ללא צורך במתן נימוקים כלשהם לקבלת החלטה כאמור. 


17. החלפות והחזרות מוצרים

17.1 מבצע פעולת הרכישה רשאי לבטל את העסקה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן. החלפת המוצרים שהתקבלו תיעשה אך ורק במידה והחבילה לא נפתחה ובתיאום עם מרכז שירות הלקוחות בטלפון  073-2393090.


18. דין ושיפוט

18.1 הסכם זה מוסדר על פי חוקי מדינת ישראל בלבד. הנכם מסכימים בזה כי בכל מחלוקת הנובעת מהשימוש באתר זה או הקשורה בו תחול סמכות השיפוט של בתי המשפט בבאר שבע ושם יהיה מקום השיפוט בלבד.


19. שירות לקוחות

19.1 לכל שאלה נוספת, קליטת ההזמנה וייעוץ לגבי פריטים שונים, מחיריהם וזמינותם במלאי הנכם מוזמנים לפנות אלינו בדואר אלקטרוני: info@ppe-store.co.il או בטלפון: 073-2393090.